Dinner show with Terry Hashimoto(Vo) + Shohei Nasu(Gt) Duo Guest Akiko Aoki(Vo)